Zásady vracení peněz

Máte právo vrátit objednávku (nebo její část) do 14 dnů od jejího obdržení bez udání důvodu, pokud je stále v původním obalu (platí další výjimky).

Lhůta pro vrácení uplyne 14 dní od data, kdy jste produkt obdrželi (nebo od určené třetí strany jiné než dopravce). Pokud jste si v rámci jedné objednávky objednali více produktů s různými dodacími lhůtami, lhůta pro vrácení uplyne 14 dní po obdržení konečného produktu vaší objednávky.

Refund Policy

Možnosti

V závislosti na zvoleném způsobu platby bude storno proplaceno následujícími způsoby.

Bankovní převod

Bankovní převod na bankovní účet

Kreditní karta

Přímá úhrada kreditní / debetní kartou použitou k nákupu

PayPal

Vrácení peněz ze služby Paypal na účet použitý při nákupu

Bitcoin

Převod bitcoinů zpět do vaší peněženky použité pro transakci v aktuálním směnném kurzu pro fiat částku objednávky
Po uplatnění práva na vrácení peněz vám budou všechny platby (včetně poštovného) vráceny během následujících 14 dnů. Pokud jste svou objednávku reklamovali bez předchozího upozornění, nemáte nárok na úhradu všech nákladů na dopravu.

Výjimky

Z práva na vrácení zboží jsou vyňaty následující výrobky

Výrobky, jejichž původní obal byl jakýmkoli způsobem poškozen.

Výrobky, u nichž uplynula lhůta pro vrácení

Žádost o vrácení peněz

Chcete-li produkt(y) vrátit, musíte informovat naše zákaznické centrum prostřednictvím kontaktního formuláře.

Reklamační Řád

Prodávající:

SHOP TRADING, s.r.o., IČ: 14380846

Zlín - Louky,PSČ: 76302

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze, oddíl C, vložka č. 168462

Kontakt:

Tel: +420 777 065 628

Článek 1
Úvodní ustanovení
Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Věci neupravené tímto reklamačním řádem se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tato informace platí výhradně pro osoby, které uzavírají kupní smlouvu s prodávajícím v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tj. jako osoba (fyzická osoba) jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu způsobil kupující a nejedná se o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo v případě použité věci o opotřebení odpovídající míře jejího předchozího užívání.

Článek 2
Uplatnění nároku
Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího v kterékoli jeho provozovně uvedené výše, kde je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Není-li dohodnuto jinak a kupující zašle reklamované zboží poštou, musí tak učinit na adresu Nuka Trade s.r.o., Chaloupky 29, Zlín - Louky,PSČ: 76302

Stížnost je možné podat také online, a to vyplněním formuláře stížnosti na webových stránkách v sekci kontakt a výběrem možnosti vrácení peněz ve formuláři.

Prodávající zajistí přítomnost zaměstnance oprávněného přijímat stížnosti po celou provozní dobu.

Reklamaci lze rovněž podat u osoby určené v potvrzení vydaném prodávajícím kupujícímu, na účtence nebo v záručním listu, pokud se určená osoba nachází v sídle prodávajícího nebo v místě, které je kupujícímu bližší.

Kupující je povinen prokázat, že je oprávněn uplatnit reklamaci, zejména prokázat datum nákupu, a to buď předložením dokladu o koupi, potvrzením o závazcích prodávajícího z vadného plnění ze záručního listu, nebo jiným věrohodným způsobem.

Pokud by uplatnění práva z vad mohlo spotřebiteli způsobit značné obtíže, zejména proto, že není možné věc dopravit na místo reklamace obvyklým způsobem, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. V takovém případě je kupující povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje kupujícího za účelem poskytnutí informací o vyřízení reklamace.

Článek 3
Lhůta pro uplatnění práv
Kupující může reklamovat vadu, která se na zboží projeví v průběhu dvou let ode dne převzetí zboží. V případě použitého zboží může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění zkrácena na jeden rok. Prodávající takové zkrácení lhůty uvede v potvrzení o povinnosti z vadného plnění nebo na prodejním dokladu nebo v kupní smlouvě.

Kupující uplatní práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že zboží má vady Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu škody, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vadu u prodávajícího oprávněně, lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující jej nemůže užívat.

Lhůtu pro uplatnění práv z vady nelze považovat za lhůtu určující životnost zboží, která se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu používání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

Článek 4
Vyřizování reklamací
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené lhůtě s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro který ji spotřebitel požadoval.

Po uplynutí lhůty uvedené v předchozím odstavci může spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

Prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, nebo písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Kupující není oprávněn měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího, s výjimkou situací, kdy zvolený způsob vyřízení nelze provést vůbec nebo včas.

Kupující je povinen převzít reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy mu prodávající oznámil možnost převzetí zboží. Po uplynutí této doby je prodávající oprávněn účtovat přiměřený poplatek za uskladnění. Pokud se strany na jeho výši nedohodnou, platí obvyklá výše.

Reklamace kupujícího se zamítá, pokud uplatňuje vadu, která byla reklamována již v minulosti a pro kterou byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Článek 5
Kvalita při přijetí
Prodávající prohlašuje, že dodává zboží kupujícímu v souladu s 2161 občanského zákoníku, tj.:
zboží odpovídá dohodnutému popisu, typu a množství, jakož i kvalitě, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a dalším dohodnutým vlastnostem,
zboží je vhodné pro účel, pro který je kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

zboží je dodáno s dohodnutým příslušenstvím a návodem k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že kromě sjednaných vlastností:
zboží je vhodné k účelu, ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy průmyslové praxe, pokud technické normy neexistují,

zboží odpovídá svým množstvím, kvalitou a dalšími vlastnostmi, včetně trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, obvyklým vlastnostem zboží stejného druhu, které může kupující rozumně očekávat, a to i s ohledem na veřejná prohlášení prodávajícího nebo jiné osoby ve stejném smluvním řetězci, zejména na základě reklamy nebo označení,

zboží je dodáváno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a dalších pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

zboží odpovídá svou kvalitou nebo provedením dohodnutému vzorku nebo předloze, které prodávající poskytl kupujícímu před uzavřením smlouvy.

Prodávající rovněž odpovídá kupujícímu za vady způsobené nesprávnou montáží nebo instalací provedenou prodávajícím nebo na jeho odpovědnost v souladu se smlouvou. To platí i v případě, že montáž nebo instalaci provedl kupující a vada je způsobena nedostatkem v návodu poskytnutém prodávajícím nebo poskytovatelem digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, pokud má věc digitální vlastnosti.
V případě, že zboží při převzetí kupujícím nesplňuje výše uvedené požadavky, tj. má vadu, může kupující požadovat jeho odstranění. Kupující může podle své volby požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, pokud zvolený způsob odstranění vady není nemožný nebo neúměrně nákladný ve srovnání s jiným způsobem. To se posuzuje zejména s ohledem na závažnost vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a na to, zda lze vadu odstranit druhým způsobem bez podstatných obtíží pro kupujícího.
Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v souladu se zákonem,

závada se objevuje opakovaně,

vada je podstatným porušením smlouvy,

nebo je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zřejmé, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez podstatných obtíží pro kupujícího.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co věc obdrží nebo poté, co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud to nevylučuje povaha věci nebo vady. Tato lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, pokud vadu oprávněně reklamoval.

Článek 6
Záruka kvality
Pokud prodávající poskytl záruku za jakost nad rámec svých zákonných povinností, řídí se její uplatnění tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího vyplývajících z vadného plnění, záruční list nebo smlouva nestanoví jinak.

Článek 7
Náklady na reklamace a řešení sporů
Pokud je reklamace shledána oprávněnou, má kupující nárok na náhradu nákladů, které účelně vynaložil při uplatnění svého práva.
Pokud prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující nebo obě strany po dohodě s prodávajícím obrátit na soudního znalce v oboru a požádat o nezávislé odborné posouzení.
Kupující, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu ze spotřebitelské smlouvy, pokud k plnění dochází na území České republiky; v ostatních případech pouze tehdy, pokud plnění souvisí s podnikatelskou činností provozovanou na území České republiky. Subjektem oprávněným k mimosoudnímu řešení sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. K řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy lze využít platformu pro řešení sporů on-line umístěnou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách coi.cz.
Mimosoudní řešení sporů podle bodu 3 se zahajuje výhradně na žádost spotřebitele. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Tento postup pro podávání reklamací je účinný od 6. ledna 2023.